Program

s: 40 min [Presentation + Discussion]

a: 20 min [17 min (Presentation) + 3 min (Discussion)]

b: 10 min [8 min (Presentation) + 2 min (Discussion)]


*: student award candidate

   
Day 1
 
Day 2
 
   
Dec 14(Sat)
 
Dec 15(Sun)
 
    Lecture No.
Chairs
Speakers   Lecture No.
Chairs
Speakers  
9:
50 Opening Prof. Mizuta
10:
00 1A1a Kazumasa Okada Yasunori Miyazaki * 2A1b Satoshi Kojima Yudai Watanabe *
10 2A2b Yuya Nitta *
20 1A2a Miyuki Furuta * 2A3b Tomoyuki Yamamoto *
30 2A4b Yuta Tsunoda *
40 1A3b Jing Wang * 2A5b Shu Masumoto *
50 Break Break
11:
00 1B1a Katsuo Katayanagi Sakiko Idei * 2B1a Atsushi Kawachi Sayaka Hatano
10
20 1B2a Masashi Kaneko * 2B2a Yoriko Tominaga
30
40 1B3b Yuta Noguchi * Closing Prof. Fujiwara
50 Lunch Award Ceremony
12:
00
10
20
30
40
50
13:
00 1C1a Shoji Ishizaka Masanori Sakamoto *
10
20 1C2a Li Li *
30
40 1C3b Midori Takayama *
50 Break
14:
00 1D1s Sadafumi Nishihara WONG, Mai Hoi
10
20
30
40 1D2b Satoshi Tokinobu *
50 Break
15:
00 1E1a Hiroshi Kohguchi Masato Tanaka
10
20 1E2a Guillaume Bouilly *
30
40 1E3b Ning Xu *
50 Break
16:
00 1F1a Shoko Kume Maryunina Kseniya
10
20 1F2a Dai Akase *
30
40 1F3b Shogo Morisako *
50 Break
17:
00
10 Banquet(Restaurant La Boheme)
20
30
40
50
18:
00
10
20
30
40
50
19:
00