Program

s: 50 min [Presentation + Discussion]

a: 20 min [17 min (Presentation) + 3 min (Discussion)]

b: 10 min [8 min (Presentation) + 2 min (Discussion)]


*: student award candidate

   
Day 1
 
Day 2
 
   
Dec 10(Sat)
 
Dec 11(Sun)
 
    Lecture No.
Chairs
Speakers   Lecture No.
Chairs
Speakers  
9:
50 Opening Prof. Yamasaki
10:
00 1A1a Kazumasa Okada Shunsuke Mieda * 2A1b Shoji Ishizaka Takuya Hanada *
  10 2A2b Shuhei Ozawa *
  20 1A2b Kunihiro Yamauchi
*
2A3b Minoru Yoshimizu *
  30 1A3b Tomiji Wakamiya
*
2A4b Tatsuya Inoue *
40 Break Break
50
11:
00 1B1a Atsushi Kawachi Shaoyu Wei * 2B1b Satoshi Kojima Yuko Ueda *
  00 2B2b Masashi Kaneko *
20 1B2b Yuko Hirai * 2B3a Daisuke Kajiya
30 1B3b Eijiro Togano *
40 Lunch Break
50 2C1a Katsuyoshi Yamasaki Yukiteru Katsumoto
12: 00
10 2C2a Toshiaki Ikeda
20
30 Closing Prof. Haino
40 Award Ceremony
50
13: 00 1C1a Yoshikazu Hiraga Daiki Shimada *
10
20 1C2b Sakiko Idei *
30 1C3b Takehiro Hirao *
40 Break
50
14: 00 1D1s Tsutomu Mizuta Marek Wojcik
10
20
30
40
50 Break
15: 00 1E1a Hiroshi Kohguchi Fumiya Morishima *
10
20 1E2b Kazuhisa Kunishio *
30 1E3b Hironori Tamamitsu *
40 1E4b Jianhuai Ye *
50 Break
16: 00
10
20 Banquet(Restaurant La Boheme)
30
40
50
17: 00
10
20
30
40
50
18:00
10
20
30