Program

  • s: 30 min. (25 min. presentation)
  • a: 20 min. (15 min. presentation)
  • b: 15 min. (11 min. presentation)

Saturday, December 8

Speaker Chair
12:50
Opening: Shoji Ishizaka
13:00
1A1a Shingo Nakayama * Daisuke Kajiya
13:20
1A2a Shogo Tendo *
13:40
1A3b Naoto Tsuchiya *
13:55
1A4b Shohei Ohsawa *
14:10
Break
14:20
1B1a Shin-nosuke Kinoshita * Kazumasa Okada
14:40
1B2b Kohei Fukugi *
14:55
1B3b Keigo Nagamori *
15:10
Break
15:20
1C1a Hiroyuki Nakata * Sadafumi Nishihara
15:40
1C2a Daiki Fukuhara *
16:00
1C3bOptical properties of silicon quantum dots synthesized from rice husks
Shiho Terada, Ken-ichi Saitow
Shiho Terada *
16:15
Break
16:25
1D1a Katsuya Ichihashi * Hiroshi Kohguchi
16:45
1D2a Motoki Kida *
17:05
1D3b Shuhei Maeda *
17:20
Break
17:30
1E1s Satoru Muramatsu Rong Shang
18:00
Award Ceremony
18:15
Closing
18:25